Etični kodeks

VIZIJA IN POSLANSTVO

V podjetju Plastika - Andrej Mesojedec s.p., si prizadevamo biti pomemben proizvajalec embalažnih materialov. Z naprednimi tehnologijami proizvajamo visoko kakovostne in varne izdelke po zahtevah najvišjih standardov in potrebah, ki jih izražajo naši kupci. Ob tem skrbimo za varovanje okolja in se zavzemamo za zadovoljstvo naših zaposlenih, dobaviteljev in lokalne skupnosti. Spoštujemo zakonske in druge zahteve.

ZAPOSLENI

Odgovornost zaposlenih

S svojim odgovornim odnosom do dela, poslovnega, naravnega in družbenega okolja vzdržujemo in gradimo ugled podjetja. Sodelovanje zaposlenih in medsebojno zaupanje zagotavlja dober poslovni uspeh.

Pripadnost podjetju

V podjetju Plastika - Andrej Mesojedec s.p., si prizadevamo biti pomemben proizvajalec embalažnih materialov. Z naprednimi tehnologijami proizvajamo visoko kakovostne in varne izdelke po zahtevah najvišjih standardov in potrebah, ki jih izražajo naši kupci. Ob tem skrbimo za varovanje okolja in se zavzemamo za zadovoljstvo naših zaposlenih, dobaviteljev in lokalne skupnosti. Spoštujemo zakonske in druge zahteve.

Medsebojno spoštovanje

Pri svojem delu spoštujemo pravila poslovne etike, medsebojne dogovore, pošten in odkrit odnos med zaposlenimi in poslovnimi partnerji, tako kupci, dobavitelji kot tudi izvajalci storitev.

Komunikacija med vodstvom in zaposlenimi

Zaposlenim je omogočena komunikacija v različnih oblikah. Podjetje omogoča sodelovanje zaposlenih pri upravljanju podjetja tudi preko Koordinatorja delavcev v proizvodnji in vodstvom podjetja. S tem je zaposlenim omogočeno, da izrazijo svoja stališča in predloge.

Brez diskriminacije

V podjetju zagotavljamo z ustavo določena pravila glede preprečevanja diskriminacije in nedovoljenih posegov v osebnost in dostojanstvo zaposlenih pri zaposlovanju, napredovanju, plačnem sistemu, odpovedi delovnega razmerja ali upokojitvi, ki bi bila osnovana na rasi, nacionalnem poreklu, religiji, starosti, invalidnosti, spolu ali spolni usmerjenosti.

Osebno vedenje

Ugled podjetja je potrebno vsakodnevno ohranjati. Zato zaposleni pri svojem ravnanju in vedenju upoštevajmo ta etični kodeks.

DELOVNO OKOLJE

Prepričani smo, da za uspešnim podjetjem stojijo zadovoljni zaposleni, zato si prizadevamo ohranjati varno in zdravo delovno okolje. Svojim zaposlenim zagotavljamo primerno higieno v delovnem okolju. Na delovnem mestu ne dopuščamo vedenja, ki ustvarja nedelovno, nespodbudno ali žaljivo delovno okolje. Med nedopustna vedenja štejemo tudi nespoštovanje pravic iz delovnega razmerja, mobing in nasilje. Prav tako med nedopustna ravnanja na delovnem mestu uvrščamo delo pod vplivom alkohola in opojnih substanc.

Lokalna skupnost

Zavedamo se, da lahko le z stalnim zmanjševanjem negativnih vplivov naše dejavnosti na okolje ustvarjamo pozitivno klimo v lokalni skupnosti. Zavezani smo k doslednem upoštevanju okoljske zakonodaje. Prisluhnemo morebitnim pripombam lokalne skupnosti. Podpiramo lokalne aktivnosti, ki pripomorejo k dvigu kakovosti bivanja ter kulturnega življenja krajanov v našem okolju.

Humanitarna dejavnost

Veliko pozornost namenjamo podpori kulturnim in športnim projektom skozi donacije in sponzorstva.

IZVAJANJE ETIČNEGA KODEKSA

Vsi zaposleni v podjetju Plastika-Andrej Mesojedec s.p. smo seznanjeni z etičnim kodeksom in spoštujemo določena pravila. Etični kodeks se nahaja na oglasnih deskah podjetja.

Skrbništvo kodeksa je v pristojnosti Predstavnika vodstva za družbeno odgovornost.

V primeru kršitve etičnega kodeksa lahko zaposleni obvesti nadrejenega ali Predstavnika vodstva za družbeno odgovornost.

Poslovnim partnerjem in drugim zainteresiranim skupnostim je dostopen na spletni strani podjetja www.plastika-mesojedec.si.

Ljubljana, 01.10.2019
Direktor podjetja: Andrej Mesojedec

Certifikati kakovosti

+386 1 586 28 80 Povpraševanje